Brigtness Of HDR Photos By Amund Nedlanda (21) Brigtness of HDR-Photos by Amund Nedlanda (21)