Burj Khalifa and skyline of Dubai, 2010

Burj Khalifa and skyline of Dubai, 2010